Utvecklare

Original-information för utvecklare rörande integrering av maskin.link i egna applikationer finns här: http://gempixel.com/shortener/developer.html

API guiden

Här hittar du information om sidans API. Med hjälp av API kan du integrera maskin.link i din sida och samla information om dina länkar.

Registrera en API-nyckel

En API-nyckel krävs för att systemet ska hantera förfrågningar. API-nyckeln genereras autoamtiskt när en användare registrerar sig. Denna API-nyckel måste överföras via api parametern vid förfrågningar (se exemplet nedan).

Skicka förfrågan om kortning av en länk (URL)

För att skicka en förfrågning måste användaren använda följande format där variablerna api och url är erforderliga. I exemplet nedan visas en demolänk, ändra till ditt egna domännamn. För att hämta via ett eget alias kan du helt enkelt lägga till &custom= i slutet.

GET http://www.maskin.link/short/api?api=APIKEY&url=THELONGURLTOBESHORTENED&custom=CUSTOMALIAS

Serversvar

Serverns svar kommer att vara koderat i JSON-formatet (standard). Detta har valts för att underlätta användningen över flera språk. Svarets första element kommer alltid att indikera om fel har uppstått (fel: 1) eller ej (fel: 0). Det andra elementet anpassas beroende på det första elementet. Om ett fel har uppstått kommer det andra elementet att kallas "msg" och innehålla felkällan. Om inget fel har uppstått kallas elementet "short" och innehåller den korta länken (se exemplet nedan).

// No errors
{
 "error":0,
 "short":"http:\/\/www.maskin.link\/short\/DkZOb"
}
// An error has occurred
{
 "error":1,
 "msg":"Please enter a valid email"
}

Plain text formatet

Du kan begära svaret i plain text genom att lägga till &format=text i slutet av förfrågningen. Detta kommer att resultera i http://www.maskin.link/short/DkZOb istället för JSON-svaret. Notera att om ett fel uppstår så kommer svaret att vara tomt.

Använda APIn i PHP

För att använda APIn i din PHP-applikation måste du skicka förfrågningen via en GET request genom file_get_contents eller cURL: bägge metoderna är tillförlitliga. Exemplet nedan visar koden med file_get_contents:

 // Using JSON Response
 $api_url="http://www.maskin.link/short/api?api=APIKEY&url=THELONGURLTOBESHORTENED&custom=CUSTOMALIAS";
 $res= @json_decode(file_get_contents($api_url),TRUE);
 if($res["error"]){
  echo $res["msg"];
 }else{
  echo $res["short"];
 }

 // Using Plain Text Response
 $api_url="http://www.maskin.link/short/api?api=APIKEY&url=THELONGURLTOBESHORTENED&custom=CUSTOMALIAS&format=text";
 $res= @file_get_contents($api_url);
 if($res){
  echo $res;
 }
?>